KLUBBEN / MØTEREFERATER

Referat fra møte 21.01.2020:
Professor i sosialpolitkk ved OsloMet, Kjetil van der Wel, fortalte oss om sitt arbeide som forsker innen temaet helseulikheter. Han var medforfatter av rapporten "Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt i 2014» og han fortalte om de store sosiale, livsstils- og livslengdeforskjellene det var i de ulike delene av landet, regionene og de sosiale lag. Det var et engasjerende tema der de betydelige forskjellene ikke minst innen Oslo kunne virke overraskende, der det er ca. 10 års forskjell i gjennomsnittlig levealder mellom deler av Oslo øst og vest.


Referat fra møte den 14. januar 2020

Foredragsholder Per Anders Madsen, holdt et spennende foredrag om "1989 Året som endret Europa" og sin bok med samme tittel. Boken handler om perioden rundt Berlinmurens fall, frihetskampen i mye av Øst-Europa, og veien til gjenforeningen av Tyskland og sammenbruddet til Sovjetunionen. Han fortalte spesielt om Leipzig som var byen der de store demonstrasjonene startet, og fortalte om viktige personer som var med å demonstrere for frihet. Han avsluttet foredraget med å minne oss om Günter Schabowskis feil som gjorde at Berlinmuren falt den 9. november 2019.


Referat fra møte den 7. januar 2020

Jack Lie Bull holdt Ego-foredrag der han fortalte litt om seg selv og om hva han jobber med vanlig: Forskning og utvikling innen mikroanalysesystemer, feltsykehus-løsninger, fornybar energi og digitalisering av kulturarv. De to sistnevnte prosjektene foregår blant annet i områder i Romania der Holmenkollen Rotary Klubb har bidratt med å holde sommerleire de siste 10 årene, og der Arne Sødal blant annet har jobbet med vern av kulturarv og samfunnsutvikling i mer enn 15 år.


Referat fra møte 12. november 2019
Professor emeritus ved Økonomisk Institutt (IØ) ved Det samfunnsvitenskaepelige fakultet ved Universitetet i Oslo, Michael Hoel, holdt et
spennende foredrag med temaet "Er Strømregninen vår for høy? Eller kanskje for lav?" Han forklarte hvordan størmmarkedet fungerer,
hvilke tjenester og avgifter som utgjør totalprisen vi betaler for hver kWh, litt om hvorfor prisene går opp og ned, og litt om mulige
fremtidsutsikter, i et møte som i tillegg til å være et spennende foredrag om et tema som gjelder oss alle, var det en fin dialog med løpende
spørsmål fra klubbens medlemmer. Et meget hyggelig møte.


Referat fra møtet tirsdag 01.10.2019

Tidligere Distriktsguvernør Jon Henrik Leere var foredragsholder og han snakket om sitt daglig virke som elektrokontrollør og eltakstmann, og om noen av de utfordringene som samfunnet står ovenfor innen det fagfeltet. Foredraget handlet om sikkerhet ved elektriske anlegg i boliger og om brannsikkerhet i forbindelse med elektriske anlegg. Nøkkelpoeng var de generelle farene ved elektriske anlegg og viktigheten av riktig montering og vedlikehold, manglende kunnskaper fra fagfolkene i bransjen, dårlig organisering, der elektrofeltet er det eneste byggfeltet som ikke er underlagt DiBK, men derimot DSB og det lite imponerende kvalitetssikrings- og ikke minst brannetterforskningssystemet som vi ser spor av altfor ofte i Norge i dag.

Det var 17 medlemmer til stede og 3 gjester.


Referat fra sopptur 3. september.

Fra ca. 17.30-20  ved Jegersborgdammen på Bogstad.

Tilstede 14 medlemmer og 7 gjester (+ en del mygg og knott)

Tusen takk til Trond Schumacher, Inge G. Kristoffersen, Arne Torgersen og resten av alle arrangørene for en fantastisk sopptur. Trond fortsatte tradisjonen med å lære oss om sopp, hvilke som var spiselige, ikke-spiselige og direkte farlige. Skivesopper, rørsopper og piggsopper var stikkordene. Blant nyttig tips er at soppen inspisere best opp ned. Det kan være greit å sjekke stilkene/ stammene og brekke av deler av soppen for å se om det er mark eller annen "alternativ proteinsnacks" i soppen. Viktigere enn dette var lærdommen om at man ikke automatisk skal tro at fargen alene avgjør om soppen er spiselige eller ikke.Referat fra ordinært møte 27. 08.2019


Møte ble avholdt på hotellet.

Det var 5 gjester og 21 medlemmer tilstede

Kveldens foredragsholder var Per Egil Hegge som holdt foredrag om Russlands president Putin.

 

Arne Torgersen holdt dagens 3 min, et mini egoforedrag.

Per Kock inviterte alle medlemmer til Musikk-fest hjemme hos han privat torsdag 29.august

Trond Schumacher informerte om neste uke sopptur.

Møte ble avsluttet 19.05Referat fra møte 20.08.2019


Det var 24 medlemmer og 2 gjester tilstede på årets første møte, som ble benyttet til at presidenten presenterte Rotarys, distriktets og klubbens mål for det nye året.


Møteprogrammet for høsten og årets styre for det nye året ble presentert. Fokusområder for året er å se på hvordan vi kan samarbeide med andre klubber, hvordan vi kan få kjentgjort hva vi driver med, og å jobbe med å øke medlemsmassen. Nettstedet skal benyttes litt mer aktivt. Klikk her: Presidentens presentasjon på møtet 20. august 2019


Kampen mot spredning av polio må fortsette. Etter noen år med positive nyheter, så er det igjen noen nye tilfeller, som gjør at man må opprettholde arbeidet med å skaffe midler til vaksinasjonsprogrammet. Distiktets mål er at hver klubb bidrar med 1500 dollar. Lyspunktet i kampen mot Polio er Afrika, der det er grunn til å håpe at kontinentet kan bli polio fritt. 

Denne artikkelen fra Rotarys partnere i kampen for å utrydde Polio, Bill and Melinda Gates Foundation, og publisert i The Guardian, kan kanskje være interessant for de som vil vite mer om temaet.

https://www.theguardian.com/global-development/2019/aug/21/major-milestone-africa-on-brink-of-eliminating-polio

 

Andre stikkord som ble tatt opp på slutten av møtet fra klubbens medlemmer var, å lage et internt Facebook-forum, som Inger-Lise har opprettet. Dialogen med hotellet om møtested må videreføres, programkomiteen bør se om vi kan gjøre sammensetningen av foredrag og møter som club assembly, peismøter, utflukter litt mer jevnt fordelt utover semesterene. I tillegg ble det fra kasserer Bjarne luftet at vi kanksje måtte se på om det er behov for å øke medlemskontingenten.
(under redigering)

Referat fra møte 17.4 2018

Det var 18 medlemmer tilstede.

Jan Erik ønsket alle velkommen og til kveldens foredragsholder Knut Franzen fra Slemdal Lions. Det ble rettet en spesiell takk til arrangement komitéen for vårkonserten som ble en stor suksess. Det var 180 registrerte betalende og innbrakte en inntekt på ca. 31.000 , som må være rekord. Grunnen for at det i år ble en suksess kan kort oppsummeres :

·      Arve Tellefsen trekker

·      Godt planlagt

·      En klar oppfordring til at alle skulle komme og inviterer med seg gjester.

 Hans Christian hadde vært på PETS møte på Sundvollen. Det var vellykket og han var svært imponert av opplegget og alt han fikk høre hva andre klubber foretar seg. God stemning og samtidig en formell samling av mange ivrige Rotarianere.

Videre er jobben som sekretær for neste sesong ledig, og alle som vil bidra og har anledning, bes ta direkte kontakt med Hans Christian så får vi det på plass.

Foredragsholder Knut Franzen, som i dag er visepresident i Slemdal Lions og vil være neste års President fortalte at Lions og Rotary er mye likt, har mye av de samme oppgaver. Lions ble etablert i 1917. Slemdal ble stiftet i 1967 som et resultat av Rød Fjær aksjonen i 1967. Lions startet førerhund skole på St. hans Haugen.  Initiativtager var Jeppe Pran. De har også tarapiridning kurs på Gaustad som de drifter sammen med Oslo klubben. «Mitt valg» er et tiltak som Lions er svært stolte av og som de bruker mye tid på. MITT VALGer et gjennomarbeidet og fleksibelt program for holdningsskapende arbeid i barnehage, skole og idrettsmiljøer. Gjennom lekbaserte øvelser og refleksjon bygger barn og unge relasjoner, selvtillit og selvfølelse, som i sin tur gir mot til å ta gode valg. I nærområdet har de samarbeid med Heming og Ready. Mange fra lokalmiljøet kjenner sikkert til arrangementene på Holmendammen på St.Hans Aften. Det er det Lions som arrangerer. 

Årlig har de ca. 6 store prosjekter gående, noen faste, men også enkeltstående prosjekter.

Vi har Julekonserten i Ris kirke sammen med Lions. 

Lions har ett møte i måned og har som regel 100 % fremmøte. 

Møte ble avsluttet kl 19.00

Referent Martin Løke.


Referat fra møte 3.4 2018

Det var 17 medlemmer tilstede.

 

Innkommende President Hans Kristian ønsket velkommen.

Trond S hadde 3 min og snakket om «revolusjonen på Universitetet», en arbeidsplass Trond har hatt i mange år. Han snakket om hvordan arbeidet hadde endret seg siden han starter for mange år siden.  Nå er feltarbeid ute erstattet med mer inne og DNA forskning med hjelp av avanserte datamaskiner. Nye utfordringer som krever nye måter å drive forskning på.

Bente oppfordret alle som var tilstede og reklamere for konserten som avholdes 10.4. Alle må jobbe for at vi fyller kirken og at det blir en vellykket konsert.

Dagens foredragsholder, som ble introdusert av Terje, var Øyvind Johan Dahl (dessverre har bilde av Øyvind blitt slettet) som jobber som analysesjef i Newsec.

Et spennende foredrag om hvordan han så for seg Eiendomsmarkedet, spesielt næringseiendommer fremover. Newsec er en betydelig aktør som formidler eiendommer. De har en egen Podcast som utgis hver måned der ulke aktører innenfor eiendomsutvikling drøfter emner innenfor eiendom.

Øyvind mente at året 2017 hadde vært et godt år for næringseiendommer og at det så langt i 2018 ikke hadde vist samme positive tendens. Det er riktig nok forskjeller i landet, der han spesielt tok frem Hotell eiendommer som ettertraktet i Tromsø.

I de senere årene har han også sett at utenlandske selskaper har gjort store oppkjøp  av næringseiendommer i sentrale strøk i Norge. Dette hadde de siste årene bidratt til en positiv utvikling av markedet.

Øyvind forklarte om ulike parameter man regnet lønnsomheten i drift og verdiutvikling av næringseiendommer. Her var han innom Yield, PrimeYield, verdiindeks for å nevne noen.

Det ble også presentert ulike priser på leiemarkedet i Oslo, Skøyen og sentrum er fortsatt eiendommer med høye leiepriser. 

Det var et interessant foredrag der begreper innenfor eiendomsmarkedet ble forklart på en forståelig måte slik at alle fremmøte, nå har en større kunnskap om eiendomsmarkedet og hvordan prisene utvikler seg.

Møte ble avsluttet kl 19.00

Referent Martin Løke


Referat fra møte 20.3 2018

Det var 15 medlemmer og 2 gjester å tilstede.

 

Presidenten ønsket velkommen i vårt «nye» lokale som vi skal avholde møter frem til sommeren. Han takket frivillighet sentralen som har lånt oss lokaler i perioden som vårt normale sted blir pusset opp.

Tormod hadde 3 min og snakket om Rastabuas venner.

Det er et enkelt serveringsted i Nordmarka/sørkedalen som drives i felleskap av Skiforeningen og nå venner Rastabuas. Før var det Røa Rotary som drev den sammen med Skiforeningen. Drives på dugnad der man binder seg for 2 helger pr år. Arbeidet består i enkel servering av besøkende på ski, smøring av ski (for de som har smurt seg bort) lett arbeid utenfor bua, tips til besøkende om hvilken løype de skal ta videre. Tormod oppfordret fler til å bli «venner» og det er kanskje noe vår klubb kan gjøre mer med.

Vider var det info fra Erik angående vårkonserten som avholdes den 10.april. Egen info om denne er sendt ut, men en god ting kan ikke nevnes for ofte. I år er det selveste Arve Tellefsen og venner som skal bidra med ulike musikalske innslag. Det tror jeg bare må oppleves. Gjør som Anette og inviter venner og kjente. Hun har allerede lovet å ta med seg 20 gode venninner. I år skal vi fylle alle setene i kapellet. Spre invitasjoner i postkasser og sosiale medier.

Egen mail om innbetaling av kontingenten for 2018 er også sendt av Kaare, en «forsiktig» påminnelse om den.

Kveldens foredragsholder var Leiv Holstad fra Marita stiftelsen.Stiftelsen arbeider med rusmisbrukere i Norge og mange andre land. I Oslo er de 250 frivillige og 50 ansatte. Stiftelsen finansieres med 35 % fra det offentlige, 45 % egne inntekter og resten av gaver. Leiv Bolstad er en tidligere narkoman som ble rusfri 22 år gammel og lagde filmen Marita1.


Marita1 – den første Marita filmen som ble vist første gang i 1984,er et dokument fra noen som overlevde, blir vist på skoler og får mye oppmerksomhet i media. Aktiviteten på skolene utvides og flere tidligere narkomane reiser med Marita filmen over hele Norge på skoler, konfirmantgrupper, ungdomsklubber, foreldremøter og militærleirer. Marita stiftelsen blir etablert i samme år. I dag jobber Marita stiftelsen i mange land utenom Norge. Det først landet de startet var i Danmark i 1991. I dag har de avdelinger i mange andre land og har fler prosjekter som det jobbes med. Her kan nevnes Brukthandel, cafe, Marita Woman, Marita fengsel, Marita Ung og Marita Bo.

Leiv fortalte oss hvordan han og mange andre blir narkomaner, for mange er det flykt fra noe, Flykt fra en dårlig barndom, skole, ikke blitt sett eller hørt. Narkotika gir for dem en «behagelig» alternativ. Men det er en kortvarig «glede». Leiv bruker å si at det er «lettere og ikke begynne med narkotika enn å slutte» og fortalte om mange personer som lykkes med et annet liv. I bladet Marita er det intervjuet mange personer som akkurat har lykkes med et annet liv. De trenger hjelp og Marita stiftelsen gir den hjelpen mange trenger.

 

Møte ble avsluttet kl 19.00

Referent Martin Løke

 

Referat fra møte 13.232018

Det var 21 medlemmer og 3 gjester  tilstede.


Vår klubb støtter  prosjekt i Villnius, som vi fikk en rapport om fra Stein Erik ( beklager, fikk ikke tak i etternavnet).

Det er en Summer Camp som vi har vært med å støttet i 10 år. En camp for barn og familier som har utfordringer i hverdagen. Det er et stort behov for prosjektet og Stein Erik håper at vi fortsetter å støtte prosjektet.

3. min ble holdt av Jack O. og omhandlet styremaktene i Sør-Afrika. Han snakket om forskjellig presidenter etter at ANC tok over i 1994, da Nelson Mandela ble den første fargede president i Sør-Afrika. Det er ulike politiske fraksjoner innenfor ANC så det er spennende å se  i hvilken retning det går.


Hovedforedragsholder var Jan Høeg fra klubben. Den opprinnelig foredragsholder måtte melde avbud, så Jan var snill og stilte opp på kort varsel. Foredraget omhandlet «Kongens Nei». Foredraget til Jan må oppleves. Det er moro å være tilhører når en person med så stor kunnskap og innsikt skal fortelle. Referat blir derfor en utfordring. Jan tok oss med fra hendelsene tidlig  om morgen den 9. april. Den første som fikk «nei» var den tyske sende man Curt Brauer. Han fikk nei av Halvdan Koht som i samråd med regjeringen ga Brauer beskjed. Konge og regjering  reiser fra Oslo og mot Elverum der Brauer har et møte med Kongen og får på nytt nei.  Nytt forsøk ble forsøkt av Quisling. Han sendte Kjell Stub Irgens, men han fikk også nei.

Her forteller Jan og viktig dokument som Carl Joachim Hambro fikk til.

 

Jan snakket om flere personer som hadde betydning for hendelser rundt Kongens videre ferd nordover i landet før han ble plukket opp av den Engelske marine. Kronprins Olav hadde et ønske om å være igjen i Norge , men ble overtalt til å følge sin far. Han ble tvunget.


Noe av det siste Kongen sa før han gikk om bord i en engelsk krysser var: hvis dere sier ja, må jeg abdisere.

Det blir også mange «tilleggsopplysninger» når Jan forteller som jeg helst sikkert vi kan få høre mer om ved en senere anledning. 

Alle er enig om at det var et spennende foredrag og at Jan besitter  stor kunnskap om emne.

 

Takk for en flott foredrag.


Referent Martin Løke


Referat fra møte 27.2.2018

Det var 18 medlemmer og 1 gjest å tilstede.


Jan Erik informert om at det hadde kommet inn blandet reaksjoner på at klubben hadde sendt en uttalelse i forbindelse med planene for Slemdal.


Foredraget var om Båtbygging gjennom tidene og ble holdt av et kunnskapsrikt og engasjert klubbmedlem, Petter Klyve.


Det startet med at vi ble vist bilder av de første vikingbåtene som ble laget og Petter kunne fortelle at vikinger var noe dyktig båtbyggere og seilere. Konstruksjonen var avansert og krevde dyktige håndverk for å fullføre prosjektene.  Som seiler var de også svært dyktige. De hadde lange seilas uten noen form for navigasjonsutstyr. At de kom så langt tyder på gode sjøfolk.


De første seilbåtene ble bygget av eik og det var det rikelig med langs kysten på Østlandet. Det var båtbyggere rundt hele kysten på Østlandet. Bare i Lillesand var det rundt 100 båtbyggere.  Det er trist å registrere at det i dag ikke eksisterer noen.Det ble vist bilder av mang typer seilbåter før Petter tok oss med i historien om America Cup. Navnet er fra den første Skonnert som het « America « som vant i 1851 og vant trofèn « The ugle cup». Den var på amerikanske hender helt frem til 1983 da Australia II vant. Etter det er det båter fra New Zealand og Spania som har vunnet.  America Cup tiltrekker seg toppseilere og båt konstruktører fra hele verden. Det ble vist bilder av de ulike seilbåter som ble brukt i de første seilasene. Fellesnevner var at det var båter med store seiloverflater, helt opp til ca. 1800 m2. Dagens båter ble også vist og de har definitiv et annet utseende.


Til slutt viste Petter oss bilder av hans egen båt som han med mannskap seilte konkurranse i Stockholm. Det ble ikke seier ( 20.plass), men båten var bygget for mer vind og sjø, så hadde det vært mer av det hadde nok sluttplassering blitt høyere opp.


Vi takker Petter for et interessant og godt foredrag.


Referaent Martin LøkeReferat fra møte  9.1.2018

Det var 25 medlemmer og 4 gjester tilstede.

Presidenten ønsket velkommen og ønsket alle ett godt nytt år.

Det er nå ½ veis inn i Jan Erik President år og han minnet alle på at det skulle være medlemmenes Rotary år. Han oppfordret alle til å tenke litt rundt det. Videre informerte han at både Ida Marie og Elisabeth kommer tilbake til klubben i løpet av våren 2018.

Bjarne minnet om torskeaften den 30.1 som skal være på Hotellet. Prisen er satt til 500 for to serveringer. Drikke som man bestiller kommer i tillegg.

Jack introduserte kveldens foredragsholder.

Asbjørn Vøllestad er marin biolog fra Universitet fra Oslo. Han snakket om laks generelt både oppdrett og vill laks.

Laks er tema som mange er opptatt av og mange har meninger om.  Før drev mat fiske fordi man trengte mat, i dag er sportsfiske mer utbredt.  Fiske som brukes til mat er oppdrettslaks. Det første oppdrettsanlegget ble forsøkt i 1880, men det ble den gangen ikke vellykket. Det tok nesten  100 år før man forsøkte på nytt og man har så langt hatt langt bedre resultat.

Det er mange elver rundt kysten i Norge og det går nesten laks i alle, men kvaliteten  varierer veldig fra sted til sted.

Det har gjennom tidene vært mye konflikter rundt hvem som har rettigheter å fiske laks som går i elver. Regel  er at det er grunneier som har rett til å fiske den laksen som går opp og ned i elver.

Bestanden av vill laksen sank fra 1985 til 1995 men har siden  steget litt og stabilisert seg.

Oppdrettslaks er en stor og betydningsfull «industri» i Norge. I dag selges det laks for ca. 63 milliarder årlig og tallet er stigende.

Mye av utfordringen til oppdretts laksen er at den «rømmer»  fra mærene  og blander seg med vill laksen. De har ulike egenskaper og kan også ha med seg lakselus. Mye av sykdommer som har vært i forbindelse med oppdrettslaks har man funnet vaksine mot, og i mange anlegg  blir hver fisk vaksinert.

Hele kysten er delt opp i ulke soner som regulerer om man kan øke eller opprettholde produksjonen. Det går på områder og ikke de enkelte anlegg.

Det var mange spørsmål til Asbjørn , møte ble avsluttet 1910.

 

referent Martin Løke


Referat fra møte 16.1.2018

Det var 21 medlemmer og 1 gjest å tilstede.

Bjarne minnet om torskeaften den 30.1 som skal være på Hotellet. Prisen er satt til 500 for to serveringer. Drikke kommer i tillegg, men siden hotellet ikke hadde mulighet til å ta separat betaling for drikke for hver enkelt, blir det lagt ut av klubben og hver gjør opp i ettertid.

Arne hadde dagens 3 min og snakket om foreslått utbygging på Slemdal. Det er forslag om høyhus på opp til 10 etg.  som lokalbefolkningen har protestert i mot. Det er innlevert alt forslag, men har ikke blitt godkjent. Forslaget er vedlagt. Høringsfristen utgår om 2 uker og Arne ønsker seg en arbeidsgruppe fra Rotary som kan jobbe sammen med han mot planene til kommunen. De som er interessert å ta omgående kontakt med Arne.

 

Presidenten introduserte Distriktets guvenør, Stig Asmussen

Stig Asmussen startet med en kort presentasjon av logo man kan se i bakgrunnen som symboliserer :

ROTARY: MAKING A DIFFERENCE

Rotary er en flat organisasjon med 530 guvernører. Nettverk mellom medlemmene er fortsatt en av to viktige elementer i Rotary. Nettverket er en viktig arena som man også kan bruke til å hjelpe andre. I 1917 ble R Foundation etablert som det andre viktige elementet til R.

 

Guvernøren fortalte videre om viktige oppgaver som R har fokus på.

·         Informasjon om hva som skjer i klubbene

·         Støtte og styrke klubbene

·         Økt fokus på humanitære tjenester

·         Forsterke profil og omdømme

Mye av rapportering skjer nå vi nettet som gjør at guvernøren lettere kan følge med hva som skjer i klubbene. Aktiviteten til klubbene er viktigere enn fremmøte prosenten.

Han viste nettsteder klubbene kan få hjelp til å utforme brosjyrer til våre konserter og andre arrangementer.

Utfordringer er 

·         Kjønnsbalanse

·         Alder sammenheng

Man må søke fler yngre medlemmer, fortelle om muligheter som ligger i R.

R hadde 30.000 prosjekter og 24,3 Mill frivillige timer i 2017. Det ble vist informative filmer som viser hva R gjør rundt om i verden.

Utryddelse av Polio  er og har vært viktig for R. Fra 350.000 pr år og nå ned til 20-30 pr år som får Polio vitner om at arbeidet har vært riktig. Det brukes 150 mill dollar årlig ,for å overvåke at det ikke skal spre seg. Det er mange som bidrar til arbeidet.

 

Miljøvern kommer til å bli et nytt felt for R og jobbe med

Guvernøren skriver jevnlig BLOGG og oppfordret alle til å følge med.

 Heldig vinner av vin ble også trukket.

 Alle referater blir nå lagt ut på klubbens nettside.


Referat fra møte 21. november 2017

Fremmøte 16 medlemmer og 4 gjester inkl. Foredragsholder.

 

President Jan Erik ønsket velkommen. Én fødselsdag siden sist: Arne Chr. 15. november.

 

Kort orientering om julebordet ved Bjarne. Det blir hjemme hos ham 12. des. – han har etter møtet sendt alle e-post med invitasjon. Veldig hyggelig at Bjarne ”stiller sine lokaler til disposisjon” når klubben skal ha et sosialt arrangement, og det har han jo gjort flere ganger tidligere – noe alle setter stor pris på!

 

3-minutter var ved Steinar. Han hadde noen refleksjoner med bakgrunn i behandlingen av statsbudsjettet og sine erfaringer fra sitt arbeide i Etiopia.

 

Chris orienterte om siste nytt angående konserten med Sølvguttene i Ris kirke. Per dato var det solgt 425 billetter til de i alt 550 plassene. Viser ellers til egne e-poster med info fra Chris.

 

Kveldens foredrag var ved Einar Engelstad fra Interbrands om italienske viner, spesielt fra området Piemonte ( som betyr ved foten av fjellene) nordvest i Italia. Selskapet har drevet lenge i bransjen med import av vin og brennevin. Piemonte hører til blant de rikeste regionene i Italia og er også et vakkert og interessant område med ca 4,4 mill. innbyggere, bilindustri, vindyrking, trøfler, hasselnøtter og ris. Gastronomisk regnes Piemonte som et av Italias beste matdistrikter.

 

Når det gjelder produksjon av vin, fikk vi et noen historiske tilbakeblikk – fra skandaler til lovgivning, slik det også har vært i mange andre land med betydelig vinproduksjon.

Piemonte er også et av Italias mest berømte områder for vindyrking. Over halvparten av regionens 700 km² vinmarker bærer kvalitetsklassifiseringen Denominazione di Origine Controllata (DOC), og regionen har i tillegg en tredel av alle Italias Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG) – den høyeste kvalitetsklassifiseringen i landet.

Vinene er gjerne basert på druetypen Nebbiolo, men også på f eks Barbera og Dolcetto

Blant de mest berømte vinene som produseres i Piemonte er Barolo fra området rundt landsbyen Barolo, og Barbaresco fra landsbyene Barbaresco og Neive. Vinmarkene i Piemonte står på UNESCO´s verdensarvliste.

 

I sin e-post med forhåndsomtale av foredraget sier Jack at ”et foredrag om viner gjør noe med reiselyst, matlyst og tørsten” – det tror jeg alle som var til stede kan underskrive på!

Vi var også så heldig å få noen smaksprøver. Jack sa også at ”moro kan jeg garantere at det blir”. Og det ble det, en meget munter og slagferdig foredragsholder.

 

Referent Tormod Rødsten

 

  Referat fra møte 31.10.2017

Fremmøte:24 medlemmer og 2 besøkende.

Det var god stemning og «mingling» før møte startet som bilde viser, oppfordrer fler til å møte, det er plass til flere.

/Users/eier/Library/Group Containers/UBF8T346G9.Office/TemporaryItems/msohtmlclip/clip_image001.jpg

Presidenten ønsket velkommen og minnet alle, om å skaffe annonsører til konserten i Ris kirke

Hans Kristian fortalte om Distriktskonferanse som han var på sist. Veldig positiv, mange gode foredragsholdere og hyggelig selskap som ble avsluttet med middag.

Dagens 3 min var med Petter K som fortalte om sine opplevelser med digitalisering av selvangivelsen for enmannsforetak. Leveres den ikke digitalt blir det bøter selv om det kun skal oppføres med 0 kroner i inntekt.

Kveldens foredragsholder var Svein Arild Steen-Mevold som er direktør for Scandic.

/Users/eier/Library/Group Containers/UBF8T346G9.Office/TemporaryItems/msohtmlclip/clip_image002.png

Svein fortalte om sine yrkeskarrierer fra byssegutt til Direktør. Meningen var å starte på gymnaset, med det varte i kun 7 mnd. før han fant ut at det var ikke hans valg. Det ble kokkelærling fra høsten 1985. 2 fine år som læring før han var i militæret og fikk i oppgave og bli kokkelærer. Det ble starten på hans ledererfaring.

Etter militæret var han hovmester på Tostrupkjelleren til han som 23 åring satte seg på skolebenken på Norsk Hotellhøgskole i Stavanger. Etter endt utdannelse var det en rekke andre oppgaver som Controller, hotellsjef før han i 1995 fikk sin ansettelse som direktør for Scandic hotell i Stavanger og lærte seg « The Swedish way of doing» som var leder stilen i Scandic. Videre var det tilbake til Harstad og drev 4 hoteller, tilbake til Stavanger igjen og sjef for 3 hoteller. Opplevde at over natten at  40 % av gjestene «ble borte». Det krevde store omorganiseringer og var krevende.

Etter det ble han ansatt hos Petter Stordalens Clarion Chose Hotel og lærte mye om kjededrift. Der var han i 7 år før han fikk stillingen som Direktør for Scandic i 2011.

I 2013 ble Rica solgt til Scandic. Det var en tøff prosess og slå de to kjedene samme, ta vare på det gode i hver kjede og skape noe nytt. Det har de lykkes godt med.

Svein er sikker at det å ha gode rollemodeller og ledere over seg som har gitt han muligheter og ansvar har vært med på å danne han som en leder som han er i dag.  Viktige egenskaper som god leder for Svein er og vil være fremover:

/Users/eier/Library/Group Containers/UBF8T346G9.Office/TemporaryItems/msohtmlclip/clip_image004.png

 

Det var et interessant foredrag som underholdt de fremmøte med innhold og latter. Svein er en person som har energi og humor. Det fikk vi flere eksempler på.

Neste uke kommer Gullsmed Conrad Langaard og forteller om forskjellen på Gull og glitter. Det skulle vel være av interesse for de fleste sånn rett før jul. Kanskje man kan gjøre seg ferdig med julehandlingen på en kveld.

Så møt opp, ta med familie/venner

Møte ble avsluttet kl 19.00

Referent Martin Løke

Referat fra møte 19. september

Fremmøte: 23 medlemmer, tilsvarer ca 50 prosent, omtrent som vanlig.

To fødselsdager siden sist: 3. september Signe K og 14. september Inger-Lise B.

President Jan Erik H synes det var synd at forrige møte som var sopptur i Maridalen måtte avlyses pga regnvær, men regnet med at Bjarne D hadde funnet et godt egnet sted dersom det neste år skal arrangeres sopptur.

 Det ble ellers minnet om:

·       neste møte tirsdag med Jan Pettersen tidligere bl a leder i Høyre og utenriksminister som skal snakke om "Stortingsvalget 2017 - hvorfor det gikk som det gikk, og hva nå?", se nærmere om dette i e-post 21. september fra sekretær Gudrun. Presidenten understreket at det er veldig viktig at vi er mange tilstede og han oppfordret til å ta med familie, venner etc. 

·       Krabbefesten er 10. oktober i kapellet, ektefelle/samboer er også invitert, drikkevarer tas med etter behov. Husk påmelding! Se mer om dette i e-post fra Bjarne 13. september.

 Frank G hadde dagens 3-minutter. Han delte med oss sine refleksjoner på bakgrunn av dommen i rettssaken mot Cappelen/Jensen.

 Hovedpost på dagens program var Club Assembley med temaet regnskap 2016/17 og budsjett 2017/18. Se også e-post av 21. september til alle medlemmene fra sekretær Gudrun K der regnskapet og budsjettet er vedlagt.

Kasserer Kåre H nevnte innledningsvis om en del komplikasjoner og diskusjon som følge av uoverensstemmelser mellom banken og registrene i Brønnøysund, noe som bl a har bidratt til at regnskapet for 2016/17 endelige avslutning blir forsinket. Det fremlagte regnskapet gir i det alt vesentlige uttrykk for fjorårets resultat og vår økonomiske situasjon.

Kåre benyttet anledningen til nok en gang om minne om at kontingenten for i år er forfalt til betaling – ikke alle har betalt. Resultatet er det beste på flere år, og klubben har en god økonomisk situasjon.

Når det gjelder budsjett, pekte presidenten på at det ikke legges opp til noen revolusjon, og at styret vil komme tilbake til fordelingen av støtte til prosjekter, det vurderes støtte i størrelsesorden kr 70.000. Det legges vekt på å finne gode lokale prosjekter. Budsjettet er satt opp med et overskudd på kr 54.000 før prosjektstøtte, presidenten kan på bakgrunn av god likviditet gjerne tenke seg at det kan gis støtte til prosjekter for i alt ca kr 70.00, dvs slik samlet støtte vil føre til et lite underskudd, rundt kr 16.000.

 

Presidenten vant kveldens vinflaske – tilfeldig eller...han var jo også kveldens ”foredragsholder” J så det var velfortjent!

Referent Tormod Rødsten

Referat fra møte 29.8.2017

Fremmøte: 21 medlemmer og 2 besøkende.

Presidenten ønsker velkommen og overrakte samtidig en gave til Randi i forbindelse med fødselsdag

 

Gunnar hadde 3 min og snakket om undersøkelsen som var sendt alle medlemmer hvorfor de var medlem av Rotary. Det var mange ulike svar. Ett gjennomgående svar fra de som ikke kom, var at de var bortreist på dagen. Mange ønsket mer sosial prat under Peismøter. Kanskje man skal vurdere andre lokaler til de vanlige møtene. For mange komiteer var det også noen som mente. Flere ønsker foredrag fra lokale bedrifter og grundere.

Konklusjon er at det er en bra klubb, men at alle må aktivister seg.

Foredragsholder var Marianne Smith Magelie

Hun er et «fyrverkeri» i Rotary sammenheng. Hun har hatt mange verv i  Rotary og har vært aktiv medlem i 14 år. Sekretær i Norsk Rotary Forum i 4 år.

Hun kjente seg godt i igjen i Gunnars konklusjon om sin egen (Oslo Rotary klubb)

Hun har vært av den meningen at det er bedre å gjøre noe enn å sitte på sidelinjen. Det er bedre å kaste seg ut i det og lære av sine feil. I et intervju av henne i Rotary Norden uttalte hun seg om den gangen ett kommende Rotary år. Det ble hun kritisert for. Det var ikke hennes oppgave var kritikken.

Hun oppfordret oss til å delta på distriktskonferanse og oppfordret oss til å melde oss på. Vår klubb burde stille med minst 5 representanter.

Det er bedre å kaste seg ut idet og lære av sine feil.

En viktig del av vårt arbeid er å fortelle om det positive vi tilfører. Ofte er det slik at når det blir skrevet noe om Rotary er det vinklet negativ. Derfor bør vi kommunisere alt det positive Rotary bidrar med. Rotary klubber utenfor de store byene er flinkere å fortelle om det klubbene gjør og Rotary får den annerkjennelse de fortjener.

Oslo Rotary klubb bidrar ikke økonomisk i prosjekter de ikke kan delta selv i. Meningen er at medlemmene skal bidra i prosjektene.

Oppfordret klubben til å avholde flere egoforedrag om seg selv og om sin profesjon.

Møte ble avsluttet litt over 7.

 

Referent Martin Løke

 

 

Referat fra møte 22.8.2017

 

Fremmøte: 23 medlemmer og 1 besøkende.

Det er ca. 50 % fremmøte som er det normale.

 

Det ble denne gang satt av 15 min til sosialt prat. Det var mange som ikke hadde sett hverandre på lenge og hadde mye å fortelle om. 

Vår nye President, Jan Erik ønsker alle velkommen.

Det var 9 stk som hadde hatt fødselsdag siden sist. Rolf hadde fylt 75 år og ble overrekt en gave. Det var hyggelig.

Nils hadde 3 min og snakket om en avisartikkel som hadde som overskrift « de eldre har det godt nok»

Nå var de ikke lenger de eldre som var «dårligst» stilt i landet, men unge mennesker og kanskje da enslige forsørger. Nils mente at det var grunner for at de eldre hadde det godt. Det var gjennom et langt liv og med mange år der man hadde bidratt og oppspart midler til en god alderdom. Det er vel fortjent at « de eldre har det bra» og ment at overskriften derfor var litt feil vinklet.

 

Jan Erik startet sitt innlegg for dagen med noen globale tanker og fakta om Rotary.

Det er nå kun tre land som fortsatt har polio, Afghanistan, Nigeria og Pakistan. I 2016 var det kun 37 tilfeller av polio. Siden 1980 har polio blitt redusert med 99 %. Vi er nesten ferdig med prosjektet og man ser etter andre prosjekter.

« making a difference « er viktig for President Ian Risley. I den forbindelse tok Jan Erik frem 4-spørsmålprøven:

·      Er det sannhet

·      Er det rettferdig ovenfor alle det angår

·      Vil det skape forståelse og bedre vennskap

·      Vil det være til beste for alle det angår.

Og oppfordret alle til å tenke på dette i hverdagen.

Videre snakket Jan Erik om vår nye Distriktguvenør, Stig Asmussen som kommer fra Oslo Rotary

Han er opptatt av:

·      Liberalt forhold til fremmøte – prosent

·      Aktivitet i klubben, det viktigste målet, flest mulig medlemmer i aktivitet

·      Ønsker å styrke fokus på yrke

·      Kommuniserer via Face book

·      Utstrakt bruk av internett og sosiale media

·      Alle medlemmer bør registrere seg på « my Rotary»

For å nevne noen felt.

Programmet for høsten ble presentert, mange interessante foredrag og foredragsholdere

Det er nå også sendt ut til alle medlemmer.

Noen kommentarer fra de fremmøtte var:

·      Generelt veldig godt program

·      Ønsker flere foredragsholder fra klubben internt

·      Sosialt aktivitet

Jan Erik lovet å se på dette i forhold til vårens program.

Til slutt oppfordret Jan Erik oss til at det er «vårt Rotary år». Det er opp til hvert medlem å gjøre det beste ut av det. Hver enkelt medlem kan være med på gjøre det til ett godt Rotary år.

Møte ble avsluttet litt over 7.

Jeg kan ikke huske hvem som vant vin denne gang, men det gjør sikkert den som vant.

 

 

Ønsker alle en fortsatt fin dag

 

Martin

24.8.2017


Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Holmenkollen kapell, kjellerstuen
Adresse: Holmenkollveien 142
Postnummer: 0791
Sted: Oslo
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 18:00
Møtespråk: no

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...